ห้องเรียนวิชา ศิลปะ

*

*
21/06/64 การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสัตว์
*
7/08/64 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคกลาง
*
เส้นในงานทัศนศิลป์
*
วาดภาพระบายสี
*
การวาดภาพวิวและการใช้สีชอล็กสี
*
การวาดภาพแสงและเงา
*
การวาดภาพลายเส้น
*
วาดทุกสิ่งใล้ตัวเรา
*
เรื่องความสมดุลขอลภาพ
*
ฝึกการวาดภาพวิว
*
การวาดภาพสัตว์จากตัวเลข
*
คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
*
เส้นต่างๆ
*
การวาดภาพปูและการสร้างสรรค์จิตนาการ