ห้องเรียนวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา

*

*
กรีฑาขั้นพื้นฐาน ม.1
*
วิชาพละ เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย
*
Sports
*
วิชาพละ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
*
การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ
*
หน่วยที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโต
*
หน่วยที่ 1 ปัจจัยการเจริญเติบโต
*
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1
*
หน่วยที่ 2 ความสำคัญของครอบครัว
*
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัว
*
หน่วยที่ 2 การสร้างสัมพันธภาพภาพที่ดีกับเพื่อน
*
ต้นมีวินัย
*
วิชาพลศึกษา เรื่อง การรับแรง การออกแรง ความสมดุล
*
หน่วยที่ 2 การล่วงละเมิดทางเพศ
*
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2
*
เกมที่นำไปสู่กีฬาและกิจกรรมแบบผลัด
*
ล้างมือ7ขั้นตอน
*
อาหารหลัก5 หมู่
*
อาหารหลัก5 หมู่
*
การป้องกันโรคติดต่อ
*
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
*
การป้องกันโรคติดต่อ
*
อาหารหลัก5 หมู่
*
พลศึกษาป.3 :เรื่อง การเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆทำที่บ้านได้
*
วิธีการเลือกซื้ออาหาร
*
ธงโภชนาการ
*
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ