ห้องเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*

*
การถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสิ่งรอบตัวเรา
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องเปิดโลกการเรียนรู้
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องตัวเรา
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
*
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่วนประกอบของพืช (ใบ)
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องชนิดของอาหารและอาหารหลัก 5 หมู่
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิต
*
ระบบนิเวศ
*
อาหารและสารอาหาร
*
ระบบร่างกายมนุษย์
*
วิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง สมบัติของสสาร
*
ระบบนิเวศ
*
สิ่งรอบตัว
*
ร่างกายของฉัน
*
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่วนประกอบของพืช (รากและใบ)
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องส่วนประกอบของพืช
*
เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1-2
*
เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3
*
การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 1-2
*
การปรับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต 3
*
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 1-2
*
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม 1-2
*
โซ่อาหาร 1-2
*
โซ่อาหาร 3
*
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 1-2
*
ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 1-2
*
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวของมนุษย์ 1
*
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในครอบครัวของมนุษย์ 2
*
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
*
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืช 1-2
*
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1-2
*
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 3
*
การเจริญเติบโตของร่างกาย 1-2
*
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 1
*
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 2-3
*
แนวทางการเลือกรับประทานอาหาร 1
*
แนวทางการเลือกรับประทานอาหาร 2-3
*
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย (1) 1
*
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย (1) 2-3
*
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย (2) 1
*
ระบบย่อยอาหารของร่างกาย (2) 2-3
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการเจริญเติบโตของพืช
*
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
*
แรงไฟฟ้า 1-2
*
แรงไฟฟ้า 3-4
*
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 1-2
*
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 3-4
*
การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม 31-3
*
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ แบบขนาน 1-2
*
การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและ แบบขนาน 3
*
ตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 1-3
*
การเกิดเงามืดและเงามัว 1-2
*
การเกิดเงามืดและเงามัว 3-4
*
ระบบย่อยอาหาร
*
การเปลี่ยนเเปลงสถานะของสารป.5
*
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
*
บทที่ี่ 7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
*
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
*
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
*
ลักษณะของสิ่งต่างๆรอบตัว
*
อาหารและสารอาหาร
*
ระบบย่อยอาหาร
*
สัตว์เลี้ยงน่ารู้
*
การเจริญเติบโตของร่างกาย
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสัตว์
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องชีวิตพืช
*
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกพืช
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องความหมายของอาหาร
*
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช
*
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สำรวจสิ่งมีชีวิต
*
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง จำแนกสิ่งมีชีวิต / จัดจำแนก 1
*
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง จัดจำแนก 2
*
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต (กลุ่มพืช/สัตว์/ไม่ใช่ทั้้งพืชและสัตว์)
*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องวัฏจักรชีวิตสัตว์
*
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่่รอบดวงอาทิตย์ของโลก
*
ข้างขึ้นข้างแรม
*
น้ำขึ้นน้ำลง
*
เทคโนโลยีอวกาศ
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช
*
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
*
การจำแนกสิ่งมีชีวิต
*
สารอาหารกับการเจริญเติบโตของร่างกาย
*
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
*
สารอาหารและระบบย่อยอาหาร
*
ระบบนิเวศ
*
วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของสัตยว์/การจำแนกสัตว์
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องวัฎจักรชีวิตของสัตว์
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องวัตถุรอบตัวเรา
*
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดจำแนกสัตว์ (สอบก่อนเรียน)
*
การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย
*
รู้จักปัญหา
*
วิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
*
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะชั้นประถมศึกษาปีที่3
*
แนวคิดเชิงนามธรรรม ม.1
*
ความเหมือนและความแตกต่าง_วิทยาการคำนวณ_ป.1
*
สื่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ระบบสุริยะ
*
Coding สัตว์มีกระดูกสันหลัง
*
ข้อมูลส่วนตัว
*
การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
*
การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ป.2
*
ระบบย่อยอาหาร ป.6
*
พันธุกรรม
*
แรงและการเคลื่่อนที่
*
สารอาหารและระบบย่อยอาหาร
*
ระบบคอมพิวเตอร์
*
การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง ป.1
*
ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 3
*
EP1 : เรื่อง การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
*
ว 13202 หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา (เรื่องที่ 1 สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย)
*
แรงไฟฟ้า
*
วงจรไฟฟ้า
*
ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 2
*
ม.1 บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม Ep. 1
*
ม. 2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 1
*
ม.2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 2
*
ม.2 บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ Ep. 3
*
ม.3 บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ep. 1
*
ม.3 บทที่ 1 การพัฒนาแอปพลิเคชัน Ep. 2
*
โครโมโซม
*
การค้นพบของเมนเดล
*
จีโนไทป์และฟีโนไทป์
*
การแบ่งเซลล์ (Mitosis)
*
การแบ่งเซลล์ (Miosis)
*
โครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติทางพันธุกรรม
*
ว 13101 หน่วยที่ 5 อากาศรอบตัวเรา (เรื่องที่ 1 อากาศและมลพิษทางอากาศ)
*
ว 13101 หน่วยที่ 5 อากาศรอบตัวเรา (เรื่องที่ 2 เรียนรู้เรื่องลม)
*
ว 13101 หน่วยที่ 2 ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ (เรื่องที่ 1 การดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์)
*
วิทยาการคำนวณ
*
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
*
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
*
คลิปการสอน ความสำคัญของวิทยาศาสตร์
*
คลิปการสอน วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาของมนุษย์
*
คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep.1
*
คลิปการสอน โครโมโซม ดีเอ็นเอ และยีน ep. 2
*
EP1 : เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
*
EP.1 : หน่วยที่ 3 การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
*
คลิปการสอน การค้นพบของเมนเดล
*
คลิปการสอน จีโนไทป์ ฟีโนไทป์
*
คลิป เฉลยแบบฝึกหัด นำเสนองาน การดัดแปรพันธุกรรม
*
คลิปการสอน แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ ep. 2
*
คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ของโลก ep. 1
*
หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1 ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
*
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร
*
หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 2 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา และทักษะการสร้างแบบจำลอง
*
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นอย่างไร
*
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาเป็นอย่างไร
*
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 2.3 สร้างแบบจำลองอธิบายกระบอกปริศนาได้อย่างไร
*
หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 3 หลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
*
หน่วยที่ 1 กิจกรรมที่ 3 คำตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไร
*
การแยกสารผสมโดยการตกตะกอน
*
หน่วยที่่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
*
ม.2 บทที่ 2 การแก้ปัญหาด้วยภาษาไพทอน Ep. 1
*
Python ตอน ตัวแปรและคำสงวน
*
คลิปการสอน ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ ep. 2
*
วิทยาศาสตร์ ป. เรื่องวัฎจักรชีวิตพืช
*
3.จำแนกประเภทสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร
*
เรื่องที่ 2 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
*
2.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบได้อย่างไร
*
การแยกสารผสม
*
ว 13202 หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา (เรื่องที่ 2 ระบบย่อยอาหารของร่างกาย)
*
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 1
*
คลิปการสอน กฏการสะท้อนของแสง ep. 2
*
คลิปการสอน การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ
*
กฎการสะท้อนของแสง
*
การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ
*
กระจกเงาโค้ง
*
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาโค้ง
*
แบบทดสอบ เรื่อง คลื่นและแสง
*
คลิปการสอน กระจกเงาโค้ง
*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.3 เรื่องวัฎจักรชีวิต
*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช
*
คลิปการสอน การหาภาพจากกระจกเงาโค้ง ด้วยวิธีการคำนวณ
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องพืชรอบตัว (1)
*
คลิปการสอนการหาภาพจากเลนส์ด้วยวิธีการคำนวณ
*
คลิปการสอนการหักเหแสง
*
คลิปการสอน เรื่อง เลนส์ ครั้งที่ 2
*
คลิปการสอน เรื่องเลนส์ ครั้งที่ 1
*
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1 เรื่องร่างกายของเรา
*
วิทยาการคำนวณ ป.2 เรื่องข้อมูล
*
วิชาวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศ/ชี้แจงบทเรียน/สอบก่อนเรียน
*
วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
*
การเขียนรายงาน Science Project
*
องค์ประกอบของระบบนิเวศ
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์
*
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สสารรอบตัวเรา (แบบทดสอบก่อนเรียน)
*
วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีผลต่อปารเคลื่อนที่ของวัตถุ
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์2
*
วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกัน 1
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่องวิธีดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็ก
*
วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็ก
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
*
วิทยาการคำนวณ ป.3 เรื่องข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
*
วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ของเล่นและของใช้รอบตัว เรา
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้า
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องแสงและการมองเห็น
*
ประเภทของไฟล์ภาพ
*
ประเภทของไฟล์ภาพ
*
วิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้า
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องแสงและการมองเห็น1
*
วิทยาศาสตร์ป.1 เรื่องของเล่นและของใช้
*
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและตัวกลางของแสง
*
วิทยาศาสตร์ป.3 เรื่องแหล่งพลังงานไฟฟ้า
*
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องแสงและการมองเห็น2
*
สิ่งมีชีวิตป.4
*
ดินในท้องถิ่นของเรา (ป.2)
*
หยาดน้ำฟ้า
*
สมบัติของดิน
*
พืช
*
พืช
*
วัฏจักรน้ำ