ห้องเรียนวิชา Kindergarten

*

*
วันวานแห่งความสุข
*
ปฐมนิเทศ
*
ฝึกอ่าน กไก่ และปั้นดินนำ้มันตามจินตนาการ
*
เรียนรู้เกี่ยวกับ สีต่างๆ และฝึกเขียนตามรอยประ
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ลากเส้นตามรอยประ
*
ลากเส้นตามรอยประ
*
การฝึกกล้ามเนื้อมือและการจับดินสอ
*
เรียนรู้ โรงเรียนของเรา
*
ฝึกทำกิจกรรมสมาธิ และฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
ฝึกนับตัวเลข 1-10
*
เรียนรู้ A B C
*
หัดนับเลขภาษาไทยภาษาอังกฤษ1-10
*
ฝึกอ่าน ก ไก่
*
เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องตัวเรา
*
ฝึกสมาธิและฝึกเขียนตามรอยประ
*
ฝึกอ่าน ก-ฮ
*
อ่าน A-Z
*
เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลงออกกำลังกาย
*
เรียนรู้เรื่องสี
*
เรียนรู้เรื่อง หนูทำได้
*
เขียนชื่อ-นามสกุลของตนเองได้
*
เขียนชื่อแสดงวันเกิดของตนเองได้
*
บอกลักษณะที่แตกต่างของแต่ละวัย
*
เปรียบเทียบเพศของบุคคล-บอกความแตกต่างระหว่างเพศหญิ และเพศชาย
*
รู้จักและบอกชื่ออวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย
*
หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
*
วิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย
*
เรียนรู้ รู้จักสีต่าง ๆ ด้วยการมอง
*
รู้จักและบอกแหล่งที่มาของเสียง
*
เรียนรู้รสชาติของสิ่งต่าง ๆ
*
ความรู้สึกเมื่อได้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ
*
อารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เหมือนและแตกต่างกัน
*
เข้าใจและเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น
*
เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม
*
เรียนรู้ขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนและการสวมหน้ากากอนามัยถูกวิธี
*
ฝึกทำสมาธิและปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการและลากเส้นตามรอยประ
*
ฝึกนับตัวเลข1-10 และฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเต้นประกอบเพลงออกกำลังกาย
*
ฝีกท่อง A B C และฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีสุข และระบายสีภาพ สมาชิกของครอบครัว
*
ฟังนิทานเรื่อง กุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่ และลากเส้นตามรอยประ
*
โรงเรียนให้ ผู้ปกครอง มารับเงินอาหารกลางวันและนม
*
กิจกรรมศิลปะ ฉีกปะ ภาพแอปเปิ้ล
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเต้นประกอบเพลง จับไวๆและฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
กิจกรรมฝึกสมาธิ ฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง อาหารดีมีประโยชน์
*
ฟังนิทานน้องไข่เจียวกินอาหารครบ5หมู่ และฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
นิทานเพลงอาหารดีมีประโยชน์และฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
นิทานกับกุ๋งกิ๋งตอนฉันชอบกินผักและฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
เรียนรู้สีต่างๆ และฝึกลากเส้นตามรอยประ
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเต้นประกอบเพลงออกกำลังกาย
*
เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฝน และวาดภาพต่อเติมร่มและระบายสี
*
ดููคลิปหนูยิ้ม หนูแย้มแอบเล่นน้ำฝน และลากเส้นตามรอยประ
*
เรียนรู้ อุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝนและวาดภาพตามจินตนาการอุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝน
*
กิจวัตประจำวันภายในบ้านและโรงเรียน
*
การรักษาความปลอดภัย ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
*
รู้จักระมัดระวังตนเองจากคนแปลกหน้า
*
ระวังอันตรายของตนเองจากสถานที่ต่าง ๆ
*
ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
*
ฟังนิทาน หยดน้ำฝน และลากเส้นจับคู่ภาพเหมือน
*
หัดอ่าน a-z
*
ฟังนิทานกุ๋งกิ๋งเป็นหวัด หัดอ่าน ก.ไก่ โยงจับคู่ภาพเหมือน
*
ฟังนิทาน เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา แล้วระบายสีภาพ
*
การดูแลรักษาความสะอาดของใช้
*
วันอาสาฬหบูชา
*
กฎระเบียบของห้องเรียน
*
ข้อปฏิบัติ/กฎในโรงเรียน
*
ลักษณะของใช้ ของเล่น
*
ปฐมนิเทศ
*
วิธีการใช้ ของใช้ของเล่น
*
การแบ่งปันกันเล่น แบ่งกันใช้
*
การเก็บของใช้ของเล่นและการทำความสะอาด
*
การประดิษฐ์ของเล่น
*
การเขียนชื่อจริง ชื่อเล่น
*
การเขียนอายุ วัน/เดือน/ปี เกิด
*
ลักษณะของผู้หญิง ผู้ชาย
*
น้ำหนัก ส่วนสูง
*
การเปรียบเทียบรูปร่าง
*
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย
*
หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะต่าง ๆ
*
หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะที่ใช้เคลื่อนไหว
*
การล้างมือที่ถูกวิธีสะอาดปลอดภัยห่างไกลจากโควิด
*
การรักษาความสะอาดของร่างกาย
*
สุขนิสัยการขับถ่าย
*
การรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว
*
การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
*
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
*
ออกกำลังกายยืดเหยียดกันเถอะ
*
การรักษาความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
*
กิจกรรม cooking
*
สมาชิกในครอบครัว
*
หน้าที่และความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว
*
ความสัมพันธุ์ของสมาชิกในครอบครัว
*
กิจกรรมสร้างความสุขในครอบครัว
*
เพื่อนทีดี
*
เรียนรู้ เรื่องข้าวชนิดต่างๆ ลากเส้นจับคู่ภาพเหมือน
*
ฟังนิทาน เรื่องข้าว หัดอ่าน ก ไก่ เขียนตามรอย ตัว ก ไก่
*
หัดนับตัวเลข 1-10 แล้วเขียนตามรอยประเลข1
*
ร้องเพลงนับ1-10 เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ฝึกเขียนเลข1ตามรอยประ
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ทำท่าทางประกอบเพลงออกกำลังกาย และฝึกลากเส้นจับคู่ภาพเหมือน
*
ฟังนิทานเรื่องน้องไข่เจียวตอนใช้ของมีคมอย่างระมัดระวัง และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ฝึกกล้ามเนื้อมือใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรอยประ
*
เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในวัยเด็กและฝึกลากเส้นตามรอยที่กำหนด
*
ฟังเพลงเกี่ยวกับความปลอดภัย และระบายสีภาพ
*
ฝึกอ่าน ก-ฮ และเขียนตามรอยประ ตัว ข.ไข่
*
เรียนรู้หน่วย วันแม่ และวาดภาพตามจินตนาการสัญลักษณ์วันแม่
*
ฟังเพลงพวกเรารักแม่และวาดภาพระบายสีดอกมะลิ
*
ฟังนิทานน้องไข่เจียวตอนวันแม่ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่
*
วันแม่ เรื่อง พระคุณแม่
*
ฟังนิทานเรื่องพระคุณแม่ และวาดภาพตามจำนวนตัวเลข
*
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง รักเมืองไทย และเขียนรอยประตามรอยตัว ค.
*
บ้านแสนสุข
*
เรียนรู้หน่วยบ้านแสนสุข เรื่อง รู้จักกับส่วนประกอบของบ้าน
*
ฟังนิทานน้องกุ๋งกิ๋งตอนฉันรักเมืองไทย คัดตามรอยประตัว ฅ.ฅน
*
หน่วยการเรียนรู้บ้านแสนสุข เรื่อง กิจกรรมกับสถานที่ภายในบ้าน
*
เกมการศึกษาเปรียบเทียบขนาด(ใหญ่ที่สุด)และระบายสีภาพนกแก้ว
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงออกกำลังกายและระบายสีภาพรูปทรงที่กำหนด
*
การดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้าน
*
เพื่อนที่ดี
*
หน่วยการเรียนรู้เพื่อนที่ดี เรื่อง เพื่อนในประเทศสมาชิกอาเซียน
*
หน่วย บุคคลที่หนูรู้จัก เรื่อง อาชีพต่าง ๆ
*
รู้จักสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน
*
การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียน
*
เรียนรู้เกี่ยวกับ ซ้าย ขวา
*
ฟังนิทานชุมชนของฉันและเขียนตัว งอ.งู ตามรอยประ
*
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพลงหากพวกเรากำลังสบายและทำแบบฝึกสังเกตภาพที่แตกต่าง
*
สถานที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
*
ฝึกอ่าน ก-ฮ และโยงเส้นจับคู่ตัวพยัญชนะกับภาพ
*
เครื่องมือและสิ่งของที่ใช้ประกอบอาชีพ
*
เกมการศึกษาฝึกสังเกตภาพที่มีขนาดเล็ก
*
สิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
*
เรียนรู้ส่วนประกอบของต้นไม้และวาดภาพตามจินตนาการต้นไม้
*
ฟังนิทานกุ๋งกิ๋งตอนต้นไม้ที่รักและทำใบงานเขียนตามรอยประและระบายสีภาพต้นไม้
*
โครงการในพระราชดำริ ในหลวง ร.9
*
เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้และทำกิจกรรมร้อยหลอด
*
ฟังเพลงต้นไม้มีคุณค่าและเขียนพยัญชนะตามรอยประ
*
แผนที่ประเทศไทยและเอกลักษณ์ความเป็นไทย
*
หน่วยต้นไม้ที่รัก เรื่อง ชื่อและลักษณะของต้นไม้
*
พยัญชนะต้น อวัยวะในร่างกาย
*
เรียนรู้สระอึ สระอือ
*
คำที่ประสมสระอา
*
เรียนรู้สระ อู
*
หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง
*
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันลอยกระทง
*
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันลอยกระทง
*
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สีต่างๆ
*
การแนะนำตัวเองภาษาอังกฤษอังกฤษ
*
การแนะนำอายุตัวเองภาษาอังกฤษ
*
กิจกรรมประจำวันภาษาอังกฤษ
*
หน่วยค่านิยมไทย
*
หน่วยการเรียนรู้ วันชาติ
*
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันชาติ
*
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง วันชาติ
*
การประหยัดอดออม
*
เทคโนโลยีและการสื่อสาร
*
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ