ห้องเรียนวิชา ดนตรีไทย

*

*
หน่วยที่ 1 บทที่ 1 เรื่องดนตรีน่ารู้
*
อารมณ์ของบทเพลง
*
ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรม
*
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีชั้นม.1
*
โน้ตดนตรีไทยเบื้องต้น
*
ประเภทของดนตรีไทย
*
เทคนิกการร้องและการประเมินดนตรี
*
ประเภทของวงดนตรีไทย
*
อิทธิพลทางดนตรี
*
ประเภทของวงดนตรีพื้นเมือง
*
ดนตรีกับอาชีพทางดนตรี
*
ปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีเป็นที่ยอมรับ
*
ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
*
วิวัฒนาการดนตรีไทย