ห้องเรียนวิชา Computer

*

*
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก
*
Back to School 2021
*
รู้จักชื่ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ปลูกฝังให้รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด
*
ไวรัสคอมพิวเตอร์
*
การรู้เท่าทันสื่อ
*
การแปรงฟันที่ถูกวิธีป้องกันฟันผุ
*
Ep.6 ครูอีฟพาสมัครE-mail ป.2
*
หลักการทำงานของภาพกราฟิก
*
คุณสมบัติของงานกราฟิก
*
หลักการสร้างภาพ
*
หลักการออกแบบภาพ
*
ความรู้เกี่ยวกับสี
*
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Adobe Photoshop Mix
*
ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสาร
*
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
*
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
*
หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
*
การใช้คอมพิวเตอรืในการแก้ปัญหา
*
ซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
*
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
*
ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์